Previous
Next

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κάντε κλικ στην παρακάτω κατηγορία που σας ενδιαφέρει

Άδεια δόμησης :

Η άδεια δόμησης (όπως μετονομάστηκε η οικοδομική άδεια) είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών όπως αυτές προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17, οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικράς κλίμακας. Η άδεια δόμησης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, απαιτείται για την νέες κατασκευές αλλά και για προσθήκες κατασκευών, για ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων, για επισκευαστικές εργασίες και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Για την έκδοση μιας άδειας δόμησης υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα και μελέτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η εταιρεία μας έχοντας εκδώσει μεγάλο αριθμό οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, καθώς και την τελική θεώρηση της άδειας δόμησης για συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφελείας. Το πρώτο στάδιο είναι η έκδοση της έγκρισης δόμησης, όπου πιστοποιείται ότι μπορεί να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή και στην συνέχεια διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για :

– Κατασκευή κατοικίας και οικοδομής,

 

– Αλλαγή χρήσης,

 

– Προσθήκη καθ’ ύψος

 

– Προσθήκη κατ’ επέκταση

 

– Νομιμοποίηση

 

– Αντικατάσταση στέγης

 

Το κόστος της οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος του κτιρίου, το μέγεθός του, τη πληρότητα των δικαιολογητικών και τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν. Επίσης, στο κόστος περιλαμβάνονται οι αμοιβές των απαιτούμενων μελετών και οι εισφορές προς τρίτους, πχ. Ι.Κ.Α.

 

Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας : η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες για τις οποίες εκδίδεται μια άδεια μικρής κλίμακας, καθώς επίσης και συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, για την άδεια που απαιτείται ανά εργασία καθώς και για το κόστος των παραπάνω αδειών.

Γιατί είναι απαραίτητη για την επιχείρηση η επικοινωνία με μηχανικό.

Κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει την άδεια λειτουργίας πριν αρχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

 

Ένας επιχειρηματίας, πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής του θα πρέπει να απευθύνεται σε μηχανικό που να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία για να μπορεί να τον καθοδηγήσει σχετικά με την επιλογή του χώρου, το πιθανό κόστος και το χρόνο έκδοσης της άδειας, με σκοπό να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση, στη φάση αυτή, είναι η καλύτερη δυνατή περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων για να μπορέσει ο μηχανικός να καταλάβει τις ανάγκες της επιχείρησης και να καθοδηγήσει σωστά τον πελάτη.

 

Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η παρακάτω :

– Αρχικά γίνεται αυτοψία στο κατάστημα / επιχείρηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,

 

– Γίνεται έλεγχος του πολεοδομικού φακέλου για την ύπαρξη των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, πχ εάν υπάρχει πολεοδομική άδεια.

 

– Γίνεται έλεγχος νομιμότητας των χώρων,

 

– Ελέγχουμε τι άδεια λειτουργίας μπορεί να βγει και προχωράμε στην εκτίμηση κόστους και πιθανού χρόνου έκδοσης, καθώς και στα έγγραφα που θα απαιτηθούν.

 

– Ξεκινάμε τη διαδικασία έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, συγκεντρώνουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συντάσσουμε ή εκδίδουμε αυτά που είναι απαραίτητα, όπως η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, εκπονούμε τις μελέτες που χρειάζονται κα.

 

– Τακτοποιούμε τυχόν αυθαιρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

– Αναλαμβάνουμε όλους τους φακέλους, τις μελέτες και τις κατόψεις για την Πυροσβεστική υπηρεσία και την Υγειονομική υπηρεσία,

 

– Καταθέτουμε το φάκελο προέγκρισης στο δήμο.

 

– Αφού λάβουμε την Άδεια λειτουργίας σας παραδίδουμε το φάκελο ολοκληρωμένο.

 

– Αναλαμβάνουμε όλη την κατασκευή της επιχείρησης.

 

Έχοντας εμπειρία στην έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της έκδοσης αλλά και την κατασκευή ή ανακαίνιση της επιχείρησης. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τον πελάτη, ιδιαίτερα στην πρώτη και πιο σημαντική φάση που είναι η επιλογή του χώρου, τον συμβουλεύουμε σε θέματα προδιαγραφών του χώρου, της ισχύουσας νομοθεσίας και των απαιτούμενων ερργάφων.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι είναι

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία, αφού καταβληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο ή το σχετικό παράβολο, μπορεί να γίνει νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων, που, αποδεδειγμένα έχουν κατασκευαστεί πριν τις 28 Ιουλίου 2011. Μια κατασκευή ή μια χρήση θεωρείται αυθαίρετη όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ή, αν υπάρχει (οικοδομική άδεια) δεν εφαρμόστηκε όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.

 

Η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου είναι απαραίτητη για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, δηλαδή πώληση, δωρεά ή γονική παροχή καθώς και για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου.

 

Σήμερα είναι σε ισχύ ο Νόμος 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαδικασία είναι τα εξής :

 

– Οικοδομική άδεια,

 

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

 

– Αρχιτεκτονική κάτοψη, σχέδια τομής και διάγραμμα κάλυψης

 

– Τοπογραφικό διάγραμμα,

 

– Τεχνική έκθεση μηχανικού

 

Ανάλογα με την περίπτωση κάθε κτιρίου απαιτούνται και επιπλέον έγγραφα και δικαιολογητικά, κάτι που το διαπιστώνει ο μηχανικός όταν κάνει την αποτύπωση του ακινήτου.

Υπολογισμός του προστίμου

Το πρόστιμο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως είναι τα τετραφωνικά του κτιρίου, η τιμή ζώνης καθώς και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, όπως είναι το είδος της χρήσης του κτιρίου, εάν είναι εντός σχεδίου κα.

 

Διαδικασία

Η διαδικασία είναι που ακολουθείται είναι η παρακάτω :

– Λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου

 

– Εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, για την απομείωση των προστίμων και υπολογισμός του προστίμου.

 

– Σύνταξη τεχνικής έκθεσης / Ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν, το ύψος του προστίμου και του παραβόλου και τις δυνατότητες αποπληρωμής που έχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

 

– Εκπόνηση μελέτης και σχεδίου με σκοπό την ανάρτηση / υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. και εκπόνηση Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου.

 

– Ολοκλήρωση της διαδικασίας και παράδοση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα φύλλα στον ιδιοκτήτη

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες σημαντικές πληροφορίες για την νομιμοποίηση μιας κατασκευής :

 

– Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών ή/και χρήσεων,

 

– Ο Νόμος χωρίζεται σε δύο φάσεις : στις δύο πρώτες υπάρχει έκπτωση και στις δύο επόμενες υπάρχει αύξηση του ειδικού ενιαίου προστίμου,

 

– Προβλέπεται έκπτωση 20% για εφάπαξ πληρωμή του προστίμου και έκπτωση 10% για εφάπαξ πληρωμή του 30% του προστίμου,

 

– Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους και πολύτεκνους,

 

– Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου είναι κλιμακούμενο και εξαρτάται από τα τετραγωνικά,

 

– Το πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 €,

 

– Η ρύθμιση των αυθαιρέτων έχει ισχύ 30 χρόνια,

 

– Υπάρχουν περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει νομιμοποίηση.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία για τη σωστή τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου καθώς έχει διεκπεραιώσει και νομιμοποιήσει ένα πλήθος έργων τα τελευταία χρόνια.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου, για το κόστος της νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Τι είναι

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το έγγραφο που αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ακινήτου. Η απόδοση κρίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. Εκδίδεται για 10 χρόνια.

 

Το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο :

– Σε περιπτώσεις μεταβίβασης, πώλησης και μίσθωσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού,

 

– Για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οικον,

 

– Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή κάθε νέου κτιρίου,

 

– Όταν γίνει ριζική ανακαίνιση ενός κτιρίου

 

Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι η παρακάτω :

– Αυτοψία του ακινήτου και λήψη φωτογραφιών από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή,

 

– Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι διαθέσιμα από τον ιδιοκτήτη, τότε ο επιθεωρητής θα εκπονήσει νέα.

 

– Επεξεργασία όλων των δεδομένων από τον επιθεωρητή, μέσω συγκεκριμένου λογισμικού.

 

– Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού, σφράγισμα από τον ενεργειακό επιθεωρητή και παράδοση γνήσιου αντιγράφου στον ιδιοκτήτη.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

– Τίτλος ιδιοκτησίας

 

– Οικοδομική άδεια

 

– Τοπογραφικό διάγραμμα

 

– Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος

 

– Αρχιτεκτονική μελέτη

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενεργειακές κατηγορίες είναι συνολικά 9 : Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η.

 

Το πιστοποιητικό προηγείται της ημερομηνίας αγοραπωλησίας του ακινήτου.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που καλύπτουν τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα leader.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα της. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών, την έκδοση αδειών καθώς και τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του φακέλου.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι

Σύμφωνα με το νόμο Ν.4495/17, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. Στη δήλωση αυτή ο υπογράφων μηχανικός επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία πολεοδομική παραβίαση στο ακίνητο κι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια. Η βεβαίωση μηχανικού απαιτείται και για μεταβιβάσεις οικοπέδων.

 

Η βεβαίωση έχει ισχύ δύο (2) μηνών και υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. πριν τη σύνταξη συμβολαίων. Κάθε βεβαίωση έχει έναν μοναδικό αριθμό που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο και προσαρτάται στο συμβόλαιο.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά του ακινήτου που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωση είναι τα παρακάτω :

– Οικοδομική άδεια

 

– Τίτλος ιδιοκτησίας

 

– Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια

 

– Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων / ρυθμίσεων

 

Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού είναι η παρακάτω :

– Αυτοψία στο χώρο του ακινήτου,

 

– Πολεοδομικός έλεγχος και έλεγχος νομιμότητας του ακίνητου

 

– Έκδοση της βεβαίωσης

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.